Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden!

 1. Algemeen

1.1 In deze algemene voorwaarden bedoelen wij met ‘E-com Centre’, ‘wij’ of ‘ons’ het bedrijf E-com Centre, en alle rechtspersonen die nu of in de toekomst tot hetzelfde concern als de genoemde vennootschappen behoren of zullen behoren, zowel ieder voor zich als allen gezamenlijk. In deze algemene voorwaarden bedoelen wij met “klant” of “u”: eenieder die bij E-com Centre een offerte aanvraagt of anderszins informatie over onze diensten inwint, met ons een overeenkomst sluit of anderszins van onze dienstverlening gebruikmaakt.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en offertes, op alle onderhandelingen die wij voeren, op alle overeenkomsten die wij sluiten inclusief de uitvoering en eventuele beëindiging daarvan, en op alle onverplichte service die wij verlenen. Een afwijking van deze algemene voorwaarden is voor ons alleen bindend, als wij die expliciet schriftelijk met u zijn overeengekomen.

1.3 E-com Centre vindt service voor klanten het allerbelangrijkst! Wij willen zonder zorgen een stapje extra kunnen zetten voor onze klanten. Daarom wijzen wij u op het volgende: als wij extra service verlenen waartoe we op grond van de met u gesloten overeenkomst niet verplicht zijn, of als we coulant zijn bij het uitoefenen van onze rechten, dan doen wij dat vrijblijvend en geheel naar eigen inzicht. U kunt daar geen (aanvullende) rechten aan ontlenen. Als wij het nodig vinden, kunnen wij er altijd voor kiezen om ons alsnog op onze overeenkomst met u en/of op deze algemene voorwaarden en/of op de voor ons uit de wet voortvloeiende rechten te beroepen.

1.4 Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden niet voor toepassing in aanmerking zou komen, bijvoorbeeld door nietigheid, vernietiging of anderszins, blijven de andere bepalingen in deze algemene voorwaarden gewoon gelden. In plaats van de niet voor toepassing vatbare bepaling wordt dan een bepaling gelezen die wél toegepast kan worden en die qua strekking zo dicht mogelijk in de buurt komt bij de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling.

1.5 Het is mogelijk dat wetgeving, jurisprudentie of de inzichten en bedrijfsvoering van E-com Centre dusdanig veranderen, dat het nodig is om onze algemene voorwaarden daarop aan te passen. Wij behouden ons het recht voor om in een dergelijk geval deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen, met doorwerking in reeds bestaande overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. De algemene voorwaarden zijn steeds te raadplegen via onze website.

 1. Totstandkoming overeenkomst

2.1 Als wij in het kader van een offerte, aanbieding of een onderhandelingstraject bedragen noemen, zijn die altijd in euro’s en exclusief btw en eventuele andere heffingen, tenzij wij het uitdrukkelijk anders vermelden. Levertijden die wij noemen, zijn geen fatale termijnen, tenzij wij het uitdrukkelijk anders vermelden.

2.2 Wij maken onze offertes en voeren eventuele onderhandelingen met u op basis van de door u verstrekte informatie, zoals (maar niet beperkt tot) uw verwachting omtrent de aantallen uit te voeren orders, de aard en omvang van de door u in onze gebouwen aan te houden voorraad, de wijze waarop uw producten door ons dienen te worden verpakt en verzonden en de betalingsvoorwaarden die wij met u kunnen afspreken. De aan u aangeboden dienstverlening en prijzen vatten wij samen in een Excel-document dat wij per e-mail aan u toesturen (‘calculatie’). Daarin worden tevens de prijzen vermeld die zullen gelden als wij meer orders/zaken voor u gaan verwerken dan het afgesproken minimum, of als u gebruik maakt van opties die niet in het afgesproken basistarief vervat zijn.

2.3 De prijzen en andere voorwaarden in onze offertes of aanbiedingen gelden niet automatisch ook voor toekomstige nieuwe opdrachten.

2.4 Wij willen dat samenwerken met ons makkelijk en leuk is. Daarom houden we ook de vastlegging van de afspraken simpel en is ondertekening van een papieren contract niet vereist. Wij hebben een overeenkomst als u mondeling of per e-mail akkoord heeft gegeven op onze calculatie (inclusief eventuele bijzonderheden die we per e-mail met u hebben afgesproken) en wij van onze kant hebben bevestigd dat we voor u aan de slag gaan. Als u mondeling akkoord heeft gegeven, geldt onze bevestigingsmail of het feit dat wij werkzaamheden voor u zijn gaan verrichten, als bewijs van het bestaan van de overeenkomst. De inhoud van de overeenkomst blijkt uit de meest recent door ons aan u toegestuurde calculatie en alle overige communicatie die wij met u hebben uitgewisseld.

 1. Prijs

3.1 Wij indexeren onze prijzen jaarlijks op 1 januari aan de hand van het kostenindexcijfer voor transport en aanverwante activiteiten.

3.2 Indien wij in de loop van het jaar een tussentijdse prijswijziging willen doen, laten wij u dat tenminste drie maanden van tevoren weten. Als u niet instemt met de tussentijdse prijswijziging, bent u gerechtigd om de overeenkomst op te zeggen tegen het einde van de lopende maand.

 1. Betaling

4.1 Tenzij anders overeengekomen, is de uiterste betaaltermijn voor facturen van E-com Centre: 14 dagen na de factuurdatum. Betaling dient te gebeuren door overmaking op onze bankrekening, tenzij wij schriftelijk een andere wijze van betaling zijn overeengekomen. Zonder onze schriftelijke instemming mag u geen bedragen met onze facturen verrekenen. Bij een eventueel bezwaar tegen een factuur of een klacht over onze dienstverlening, gaan wij met u in overleg voor een oplossing. U heeft in de tussentijd echter geen recht tot opschorting van uw betaling.

4.2 Als de betaaltermijn verloopt zonder dat u (volledig) heeft betaald, is er sprake van ‘verzuim’ in de zin van artikel 6:81 e.v. BW, zonder dat wij daar eerst een ingebrekestelling voor hoeven te versturen. U bent dan automatisch wettelijke handelsrente en vergoeding van eventueel door ons te maken incassokosten verschuldigd.

4.3 Wij behouden ons het recht voor om onze werkzaamheden op te schorten als u in verzuim bent. Als wij onze werkzaamheden opschorten, laat dat onverlet dat u over de betreffende periode wel aan ons moet betalen, aangezien wij opslag- en arbeidscapaciteit voor u hebben gereserveerd. Over de periode waarin wij onze werkzaamheden opschorten, betaalt u: (1) de afgesproken fee voor uw aansluiting op onze software, (2) het afgesproken tarief voor de opslag van uw spullen en (3) het tarief voor het aantal orders dat u met ons als minimum heeft afgesproken, of voor het aantal orders dat wij over de voorafgaande drie maanden gemiddeld voor u verwerkten, indien dat hoger is.

4.4 Als er betalingsverzuim is opgetreden, kunnen wij van u verlangen om naast de aanzuivering van de betalingsachterstand ook een voorschot te betalen alvorens wij verdere werkzaamheden voor u gaan verrichten. Een betaald voorschot treedt niet in de plaats van betaling van de eerstvolgende of enige latere factuur van E-com Centre aan u. Alleen E-com Centre kan het ontvangen voorschot in verrekening brengen met enig in de toekomst aan u in rekening te brengen bedrag.

 

 1. Opslag bij E-com Centre

5.1 Wij bieden verschillende soorten dienstverlening aan, zoals fulfilment, verpakkingswerkzaamheden en verhuur van opslagruimte. Bij al deze soorten dienstverlening komen zaken die eigendom zijn van de klant in onze gebouwen te liggen of te staan. Wij worden daarbij nooit de eigenaar van deze zaken.

5.2 U dient zelf te zorgen voor passende verzekering (zoals, maar niet beperkt tot: verlies of beschadiging door onder andere diefstal, inbraak, brand, water, storm of andere weersinvloeden) van de zaken die u bij ons opslaat, laat afleveren om te laten verpakken, of laat afleveren ten behoeve van een fulfilmentovereenkomst. Het risico van waardevermindering, beschadiging of tenietgaan van de zaken blijft te allen tijde bij u als eigenaar berusten.

5.3 U dient ervoor te zorgen dat er geen zaken bij ons worden opgeslagen of afgeleverd die, hetzij naar hun aard, hetzij door de staat of de verpakking waarin zij zich bevinden, in strijd zijn met wet- en regelgeving of een gevaar kunnen opleveren voor mens, dier of milieu, of voor de eigendommen van E-com Centre en/of onze andere klanten. Als er zich een gevaar verwezenlijkt of een ongeval gebeurt als gevolg van een of meer eigenschappen van de zaken die u bij ons opgeslagen hield of had laten afleveren, vrijwaart u ons voor alle daaruit voortvloeiende schade, inclusief schadeclaims die derden tegen ons geldend zouden willen maken.

5.4 E-com Centre is niet verplicht om onderzoek te doen naar de wet- en rechtmatigheid en/of veiligheid van de zaken die u bij ons opslaat, laat afleveren om te laten verpakken, of laat afleveren als voorraad van uw webwinkel in het kader van een fulfilmentovereenkomst. Door de zaken in ons gebouw te (doen) brengen, garandeert u dat de zaken (inclusief hun verpakking) aan wet- en regelgeving voldoen en niet gevaarlijk zijn.

5.5 Indien wij aanleiding hebben om te vrezen dat de door u bij ons opgeslagen of afgeleverde zaken gevaarlijk, schadelijk of in strijd met wet- of regelgeving zijn, bent u verplicht om de zaken op ons eerste verzoek onmiddellijk op te (laten) halen. Wij zijn in een dergelijk geval geen vergoeding van kosten of schade verschuldigd.

5.6 Indien wij kosten moeten maken om het spoedige afhalen van de zaken mogelijk te maken en/of voorlopige veiligheidsmaatregelen te treffen in verband met de risico’s die aan de betreffende zaken kleven, bent u verplicht om die kosten aan ons te vergoeden.

 1. Geheimhouding

6.1 U bent verplicht tot geheimhouding van alles wat u bij uw samenwerking met ons te weten komt over onze bedrijfsvoering, over onze klanten of over anderen van wie wij ons de belangen moeten aantrekken.

 1. Inschakelen derden

7.1 Wij zijn bevoegd om derden in te schakelen bij het uitvoeren van onze overeenkomst met u. In dat geval zijn wij voor de prestaties van die derden op dezelfde manier aansprakelijk als voor onze eigen verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst.

7.2 Het transporteren en bezorgen van uw zaken bij u of bij uw klanten behoort niet tot de contractuele verplichtingen van E-com Centre. Wij zijn dus niet verantwoordelijk voor dingen die mogelijk misgaan nadat wij uw zaken overhandigen aan de transporteur of post- of pakketdienst.

 

 1. Duur en einde overeenkomst

8.1 Tenzij anders overeengekomen, geldt de met u aangegane overeenkomst voor onbepaalde tijd. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde opzeggen; de overeenkomst eindigt dan bij het einde van de lopende kalendermaand, tenzij partijen gezamenlijk een andere opzegtermijn overeenkomen. Opzegging dient te geschieden per e-mail of per brief.

8.2 Indien de overeenkomst door opzegging eindigt, dient u ervoor te zorgen dat de aan u toebehorende zaken aan het einde van de opzegtermijn uit onze gebouwen zijn opgehaald.

8.3 Partijen zullen het precieze tijdstip en de wijze van ophalen in onderling overleg afspreken, opdat het ophalen geen verstoring van de bedrijfsvoering van E-com Centre oplevert. De kosten van het ophalen, ook eventuele kosten die E-com Centre in dat verband moet maken, komen voor uw rekening.

8.4 Indien uw zaken na het einde van de overeenkomst nog in onze gebouwen aanwezig zijn, zijn wij gerechtigd (doch niet verplicht) om deze te verplaatsen naar een opslagruimte. U blijft verplicht om de zaken zo spoedig mogelijk op te halen. Alle kosten en schade die het gevolg zijn van het moeten verplaatsen en tijdelijk opslaan van uw zaken, komen voor uw rekening.

8.5 Indien aan het einde van de overeenkomst nog vorderingen van ons op u openstaan, hetzij in de vorm van onbetaalde facturen, hetzij in de vorm van een verplichting tot vergoeding van kosten of schade, zijn wij gerechtigd (doch niet verplicht) om uw in onze gebouwen aanwezige zaken in onze macht te nemen, deze voor uw rekening te verkopen en onze vorderingen (waaronder de kosten van de verkoop) op de opbrengst te verhalen.

8.6 Beide partijen kunnen de overeenkomst ontbinden, in die gevallen waarin de wet hen die remedie biedt. Indien de overeenkomst door ontbinding eindigt, dient u de aan u toebehorende zaken onmiddellijk op te (laten) halen. Opzegtermijn is een maand, dat betekent dat alle vergoedingen van de klant afgehandeld moeten zijn voor de volgende kalendermaand van start gaat.

 1. Aansprakelijkheid

9.1 Tot de verplichtingen van E-com Centre behoort in geen geval het transporteren en bezorgen van uw zaken bij u of bij uw klanten. Wij staan niet in voor de ontvangst van de zaken bij uw klant of beoogde eindgebruiker en wij aanvaarden in dit verband geen enkele aansprakelijkheid. Verzending en transport van de zaken geschieden voor uw rekening en risico, onder de verantwoordelijkheid en voorwaarden van de transporteur of post- of pakketdienst.

9.2 Wij hopen met onze werkzaamheden bij te dragen aan het succes van uw onderneming en denken graag met u mee. Wij nemen echter nimmer een resultaatsverplichting op ons. Wij zijn niet aansprakelijk voor het al dan niet behalen van een (impliciet of expliciet) door u gesteld doel.

9.3 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van onze verplichtingen, behoudens voor zover die het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van onze zijde. Mochten wij in een bepaald geval toch tegenover u aansprakelijk zijn, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot de door uzelf geleden en uit geen andere oorzaak dan ons handelen of nalaten rechtstreeks voortvloeiende schade. Zo zijn onder meer uitgesloten:

 • Schades die mede het gevolg zijn van onduidelijkheid, onvolledigheid, onjuistheid of vertraging in het aanleveren van informatie of zaken door u of derden namens u;
 • Schades die geleden zijn door derden, al dan niet op u verhaalbaar;
 • Vertragingsschade en schades door verlies van gegevens;
 • Gevolg-, bedrijfs- of indirecte schades, waaronder begrepen: gederfde winst,

gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie, reputatieverlies en/of gemiste kansen.

9.4 Eventuele aansprakelijkheid van E-com Centre is in omvang beperkt tot:

 • De met u overeengekomen prijs voor de prestatie waarin wij tegenover u tekort

zijn geschoten en, indien daardoor aan een of meer van uw zaken schade is ontstaan, de waardevermindering van de beschadigde zaken tot maximaal de door u voor die zaken Betaalde inkoopwaarde; of, indien dat lager is:

 • Het minimaal aan u te factureren bedrag voor de overeengekomen werkzaamheden gedurende één maand (exclusief btw).

9.5 Als onze aansprakelijkheid voortvloeit uit een gebeurtenis waarvoor wij een verzekering hebben afgesloten, dan is onze aansprakelijkheid niet hoger dan het bedrag dat door onze verzekering wordt uitgekeerd.

 1. IT en intellectueel eigendom

10.1 Zonder onze toestemming is het niet toegestaan om gebruik te maken van onze (handels)naam en/of ons logo, aan te sluiten bij onze huisstijl of anderszins de indruk te wekken dat u of uw onderneming gelieerd is aan of in verband staat met E-com Centre

10.2 Als onze overeenkomst met u onder meer inhoudt dat u gebruik kunt maken van door ons ontwikkelde of ter beschikking gestelde computerprogrammatuur, verkrijgt u in geen geval het auteursrecht op die computerprogrammatuur. E-com Centre verleent alleen een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet- sub licentieerbaar gebruiksrecht, voor de duur van onze overeenkomst met u. U mag de door ons ter beschikking gestelde computerprogrammatuur (hierna: onze programmatuur) allen gebruiken voor het bij het aangaan van onze overeenkomst beoogde gebruik, ten behoeve van en binnen uw eigen onderneming.

10.3 Onder uw eigen onderneming wordt begrepen: de bij het aangaan van de overeenkomst door u aan ons beschreven economische activiteiten van de (rechts)persoon die partij is bij de overeenkomst. Eventuele dochterondernemingen of aan u gelieerde vennootschappen en/of ondernemingen vallen daar niet onder.

10.4 Zonder onze voorafgaande schriftelijk toestemming is het niet toegestaan om één of meer kopieën van onze programmatuur te maken. Het is niet toegestaan om op basis van de functionaliteiten van onze programmatuur middels reverse engineering programmatuur te maken met vergelijkbare functies.

10.5 Het is niet toegestaan om product-, merk- of andere aanduidingen van E-com Centre op of in de programmatuur te verwijderen en/of te wijzigen

10.6 U kunt aan het gebruik van onze programmatuur geen andere rechten ontlenen dan in deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk staan beschreven.

10.7 Als daar redelijke gronden voor zijn, hebben wij het recht om het gebruiksrecht zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdelijk of permanent te beperken of te beëindigen, zonder in dat verband tot schadevergoeding verplicht te zijn. Als wij van dit recht gebruik maken, zullen wij u hiervan zo veel mogelijk op voorhand via e-mail informeren.

10.8 Op het moment dat het gebruiksrecht om welke reden dan ook eindigt, bent u verplicht om:
• onmiddellijk alle gebruik van onze programmatuur te staken en gestaakt te houden; • de programmatuur onmiddellijk definitief van uw computersystemen te wissen en alle kopieën van daarvan op eerste verzoek aan ons te retourneren. U bent verplicht om aan te tonen en te bevestigen dat de programmatuur definitief is gewist, vernietigd en/of geretourneerd.

10.9 E-com Centre zal u zo veel mogelijk voorafgaand informeren als nieuwe versies en/of updates van onze programmatuur beschikbaar komen. U dient echter zelf ook regelmatig te controleren of er updates voor onze programmatuur beschikbaar zijn.

10.10 U bent verplicht om altijd de laatst beschikbare versie van onze programmatuur te installeren en te gebruiken, tenzij E-com Centre anders heeft aangegeven. Door altijd de laatste versie van onze programmatuur te gebruiken, kan onder andere zoveel mogelijk worden voorkomen dat beveiligingskwetsbaarheden ontstaan, dat wordt gewerkt met bestanden die fouten bevatten, of wordt gerefereerd aan producten of functionaliteiten die wij niet langer aanbieden.

10.11 U bent verplicht om eventuele fouten, gebreken en/of onvolkomenheden in onze programmatuur onmiddellijk aan ons te melden.

10.12 Het is niet toegestaan om zonder onze toestemming zelf of door derden reparaties, wijzigingen en/of aanpassingen aan de computerprogrammatuur te laten verrichten. Indien u dat toch doet, vervalt ieder recht op onderhoud en iedere aanspraak op garantie of conformiteit tegenover ons.

10.13 Als u met onze toestemming een wijziging in onze programmatuur aanbrengt of laat aanbrengen, moet u de (source code van de) aangepaste programmatuur aan ons ter beschikking stellen en hetzij het auteursrecht aan ons (doen) overdragen, hetzij een eeuwigdurend, allesomvattend en overdraagbaar gebruiksrecht op de aangepaste programmatuur aan ons (doen) verlenen.

10.14 U erkent en aanvaardt dat E-com Centre geen inzicht, controle en betrokkenheid, van welke aard dan ook, heeft bij uw gebruik van onze programmatuur.

11.15 U garandeert dat u onze instructies en aanwijzingen omtrent het gebruik van onze programmatuur volledig opvolgt en alle toepasselijke standaarden en wet- en regelgeving naleeft bij het gebruik. U bent verplicht steeds te controleren of er sprake is van strijdigheid met op u toepasselijke (lokale) regelgeving.

10.16 U zult ook uw werknemers schriftelijk informeren dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en dat uw werknemers daaraan gebonden zijn.

10.17 Op E-com Centre rust enkel een inspanningsverbintenis. Wij spannen ons in voor de accuraatheid van hetgeen in onze programmatuur is vervat. Wij stellen de programmatuur echter ‘as is’ (dus met alle mogelijke fouten, gebreken en onvolkomenheden) aan u ter beschikking en u aanvaardt deze als zodanig. E-com Centre garandeert niet dat de programmatuur geschikt is voor het beoogde gebruik.

10.18 E-com Centre heeft het recht om de computerprogrammatuur naar eigen inzicht aan te passen, te updaten en/of te wijzigen. Alle aanpassingen, updates en wijzigingen onze programmatuur zullen uitsluitend onder dezelfde voorwaarden als in deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd, ter beschikking worden gesteld.

10.19 E-com Centre staat er niet voor in dat onze programmatuur zonder onderbreking, fouten of gebreken zal werken, of dat steeds alle fouten en gebreken kunnen en worden verbeterd.

10.20 E-com Centre spant zich zin om fouten, gebreken en onvolkomenheden in de programmatuur zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk voor E-com Centre, kosteloos te herstellen.

 1. Toepasselijk recht en geschillen

11.1 Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij wij partij zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2. Bij eventuele geschillen is de (absoluut) bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de betrokken E-com Centre -onderneming exclusief bevoegd. Als wij optreden als eiser in een rechtsgeding, behouden wij echter ook het recht om het geschil aanhangig te maken bij de rechter in de plaats die door de wet wordt aangewezen.

11.3. Partijen zullen een geschil pas aan de rechter voorleggen, nadat zij eerst hebben geprobeerd om het onderling op te lossen.

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR HUUR VAN OPSLAGRUIMTE

 1. Huur van opslagruimte

12.1 Behalve het bepaalde in dit artikel, zijn de bepalingen 1 tot en met 11 ook op de huur van opslagruimte van toepassing.

12.2 Als u opslagruimte bij ons huurt, krijgt u de beschikking over een of meer pallet- ,legbord-, of bakjeslocaties. U mag de gehuurde locaties gebruiken voor opslag van de overeengekomen zaken. Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming mag u de locaties niet in gebruik geven aan een derde.

13.3 U mag op de gehuurde locaties niet méér of andere zaken opslaan dan met het oog op de veiligheid verantwoord is. U dient ervoor te zorgen dat de opgeslagen zaken veilig verpakt zijn.

13.4 Wij zijn niet verantwoordelijk voor het behoud van de goede staat van de door u opgeslagen zaken.

13.5 U kunt de opslaglocatie betreden tijdens onze gebruikelijke openingstijden, in overleg met onze medewerkers.

13.6 Om veiligheidsredenen mogen alleen medewerkers van E-com pallets c.q. zaken uit de palletstellingen halen en ze daarin terugplaatsen. U mag de stellingen niet beklimmen of betreden.

13.7 Als daar aanleiding toe is, kunnen wij de indeling van de pallet-, legbord- of bakjeslocaties wijzigen.

13.8 De kosten van de opslag wordt verwerkt in de laatste weekfactuur van de maand. Wij factureren bestellingen en andere factoren die afgesproken zijn wekelijks.